Advocaat bestuursrecht

Wat kan een advocaat bestuursrecht doen tegen de aanleg van een nieuwe snelweg, het verkrijgen van de juiste vergunningen voor uw onderneming of het optreden van de overheid tegen een illegale situatie? Onze advocaat bestuursrecht kan uw kansen inschatten voor een bezwaarschrift- en beroepsprocedure en adviseert hierin. Wij staan zowel ondernemingen, overheden als particulieren bij.

Het belang van een advocaat bestuursrecht

Iedereen komt op een bepaald punt in aanraking met het bestuursrecht. De overheid kan diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van burgers en treedt op veel uiteenlopende terreinen regelmatig op. Kenmerkend voor de overheid is daarbij het publiekrechtelijk handelen door middel van eenzijdig bindende besluiten.

Bestuurs(proces)recht

In bestuursrechtelijke zaken staan burgers of organisaties tegenover de overheid. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft het wettelijk kader voor bestuursrechtelijke zaken. Daarin is onder andere vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, inrichten en nemen. Ook zijn hierin de regels opgenomen hoe bezwaar kan worden gemaakt tegen een besluit of (hoger)beroep.

Voor een goed begrip van het bestuursrecht is kennis en ervaring belangrijk. Onze advocaten bestuursrecht zijn gespecialiseerd in het bestuurs(proces)recht en hebben kennis met het voeren van procedures (zienswijze, bezwaar, beroep en hoger beroep) voor ondernemingen, overheden en particulieren.

Heeft u een zaak met een spoedeisend belang?
Vraag dan direct een voorlopige voorziening aan bij ons. Dit kan nodig zijn als een besluit van de overheid geschorst moet worden omdat het te nadelige gevolgen heeft voor de belanghebbende.

Ten opzichte van de overheid hebben de onderneming en de burger een achterstand in kennis en ervaring. Het is van belang dat een gedegen advocaat deze verhouding gelijk kan trekken“.

Advocaat bestuursrecht Solange Drieshen, Borg advocaten

Wat is bestuursrecht?

Het bestuursrecht omvat de formele en materiële rechtsnormen inzake het handelen van de overheid en de rechtsbetrekkingen van burgers ten opzichte van de overheid. Het biedt de overheid bijvoorbeeld de mogelijkheid om algemene regels op te stellen en door middel van vergunningstelsels de maatschappij te reguleren. Ook biedt het bestuursrecht de mogelijkheid voor toezicht op de naleving en de handhaving van deze regels.

Het bestuursrecht biedt de burger echter ook de nodige bescherming tegen de overheid. Oftewel: het bestuursrecht is het recht van, voor én tegen de overheid.

Bestuursrechtelijke procedures

Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedures die tegen een besluit van de overheid mogelijk zijn. De meeste bestuursrechtelijke procedures verlopen ongeveer op dezelfde manier.

Voorafgaand aan de besluitvorming heeft u vaak de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u daartegen in beroep gaan en daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

Vraag het onze specialisten

Wilt u snel weten wat de kansen zijn voor uw beroepsprocedure?
Laat uw zaak direct beoordelen door onze advocaat bestuursrecht.

Aanmelden kennis-update

Meld u aan en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Onze bestuursrecht advocaten

Heeft u te maken met één van deze bestuursrechtelijke aandachtsgebieden?

Onze specialisten kunnen u adviseren en staan u strategisch bij:

 • Ruimtelijk ordeningsrecht, waaronder: bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.
 • Grondbeleid: grondexploitatie, gemeentelijke voorkeursrechten en onteigeningen.
 • Milieurecht:
  • milieuvergunningen en -ontheffingen;
  • (aansprakelijkheid bij) bodem- lucht of waterverontreiniging;
  • luchtkwaliteit;
  • geluidhinder;
  • externe veiligheid;
  • activiteitenbesluit milieubeheer en
   asbestproblematiek.
 • Overheidsaansprakelijkheid en onrechtmatige overheidsdaad: schade ontstaan door handelen en besluiten van de overheid.
 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 • Wet Bibob / integriteit.

Pieter Huisman
Advocaat bestuursrecht

Ina Brouwer
Advocaat bestuursrecht

Solange Drieshen
Advocaat bestuursrecht

Michiel van Eersel
Advocaat bestuursrecht