Advocaat financieel recht

Heeft u als financiële onderneming, trustkantoor, accountantsorganisatie, instelling, bestuurder, commissaris of medewerker een conflict? Er kunnen uiteenlopende vervelende kwesties voortkomen uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Onze advocaat financieel recht staat u bij en is daarbij gericht op het voorkomen van conflicten. Als deze toch ontstaan verlenen we direct bijstand om deze effectief en efficiënt te beslechten.

Het belang van een advocaat financieel recht

Financiële instellingen opereren soms langs de grenzen van de wet. Dit kan tot sancties en aansprakelijkheid van de financiële instelling óf tussenpersoon leiden. In veel gevallen is er ook een risico op reputatieschade. Ter voorkoming hiervan bereiden we regelmatig cliënten voor op mogelijke publicitaire aandacht.

Daarnaast geven we gespreks- en verhoortrainingen en instrueren we leidinggevenden en medewerkers ten behoeve van al dan niet door toezichthouders aangekondigde bedrijfsbezoeken. Het is ons streven om juridische procedures te voorkomen. Onze advocaat financieel recht kan u hier in bijstaan en adviseren.

Zeker sinds de kredietcrisis zijn ondernemingen in de financiële sector geconfronteerd met grote hoeveelheden gedetailleerde toezichtregels. Niet-naleving daarvan kan vergaande consequenties hebben. Hier komt bij dat de toezichtregels ook steeds belangrijker worden bij de beoordeling van schadeclaims van beleggers, spaarders, polishouders en kredietnemers. Veel valt te winnen bij proactieve en voortdurende aanpassing aan de steeds veranderende normen net zoals bij goede relaties met de toezichthouders AFM en DNB.

Advocaat financieel recht Michiel van Eersel, Borg advocaten

Toezicht- en handhavingskwesties (bestuursrechtelijk financieel recht)

  • Doorlopende naleving van Wft, Wtt en Wwft (compliance);
  • Invoering van nieuwe (veelal Europeesrechtelijke) toezichtregels (implementation);
  • Planning en uitvoering van herstelacties (remediation);
  • Oprichting van beleggingsfondsen en structurering van alternatieve financieringsproposities (zoals crowdfunding), met inbegrip van de beleiding van vergunningaanvragen (structuring);
  • Indiening van vergunningaanvragen en toetsing van bestuurders en commissarissen (licensing & assessment);
  • Bewaking van de rechtpositie bij toezichtsonderzoeken door AFM en/of DNB (investigations) en
  • Communicatie met de AFM en DNB en waar nodig voeren van procedures tegen besluiten tot afwijzing van aanvragen of besluiten tot oplegging van sancties (supervisory relations & litigation).

Onderzoeken ter plaatse, de oplegging van boetes met bijbehorende publicatie en ander zwaar toezicht- en handhavingsoptreden door AFM en DNB kunnen aanzienlijke effecten hebben op de organisatie en de betrokken personen, waaronder zowel leidinggevenden als uitvoerenden. De vele verschillende en soms tegenstrijdige belangen die hierbij een rol spelen kunnen tot spanningen leiden.

Beleggingsgeschillen en beroepsaansprakelijkheid (civielrechtelijk financieel recht)

Zeker bij tegenvallende rendementen, onverwachte kosten, verliezen of zelfs gevallen van fraude kunnen conflicten ontstaan tussen financiële ondernemingen zoals vermogensbeheerder, beleggingsadviseur, beheerder van een beleggingsinstelling, bank, verzekeraar of financiële dienstverlener enerzijds of anderzijds beleggers, spaarders, polishouders, leningnemers, crediteuren et cetera.

Bekende voorbeelden waarbij dit massaal is gebeurd zien we op aandelenleaseproducten, rentederivaten, beleggingen in exotische producten en “woekerpolissen”. Beruchtere zaken zijn verbonden met namen als Palminvest, Easylife en – op internationaal niveau – Madoff.

Ook effectenuitgevende instellingen en hun accountants en banken kunnen worden geconfronteerd met claims. Te denken valt aan de boekhoudaffaires bij Ahold, E-concern, Weyl en de beursgang van Worldonline.

Naleving zorgplicht

In voorkomende gevallen zal bij de civiele rechter of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening worden gestreden over de aansprakelijkheid voor schade in het licht van passendheid of geschiktheid van producten en diensten dan wel de naleving van de zorgplicht op financiële ondernemingen.

Klachten tegen financiële professionals (tuchtrechtelijk financieel recht)

Tegen individuele professionals in de financiële sector (vermogensbeheerders, compliance experts en beleggingsadviseurs, bankiers, accountants en consultants worden steeds vaker klachten gericht met het oog op de oplegging van tuchtrechtelijke maatregelen en soms daarlangs de versterking van schadeclaims. Borg verleent ook in dit kader bijstand in procedures bij de betreffende sectorale tuchtrechters zoals de Tuchtcommissie DSI, de Stichting Tuchtrecht Banken en de Accountantskamer.

Vraag het onze specialisten

Voorkom dat er sprake is van enige schending en
laat u adviseren door onze advocaat financieel recht.

Aanmelden kennis-update

Meld u aan en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Onze advocaat financieel recht

Borg advocaten heeft veel ervaring met advisering en bijstandsverlening in dergelijke gevoelige situaties. Hierbij spelen naast financiële aspecten ook zaken zoals reputatie in de markt en de positie ten opzichte van toezichthouders AFM en DNB vaak een cruciale rol. Onze financieel recht expert heeft de expertise ten aanzien van de beroeps- en gedragsregels voor de hiervoor bedoelde beroepsgroepen, met inbegrip van de regels ter zake van jaarrekeningen en controlestandaarden, ruim aanwezig.

Voorkom reputatieschade en laat u adviseren zodat u snel weet waar u aan toe bent.

Financieel recht advocaat Michiel van Eersel
Advocaat financieel recht