Advocaat privacyrecht

Een advocaat privacyrecht weet wat u moet doen als er zónder uw toestemming gebruik is gemaakt van persoonsgegevens, medische of financiële gegevens en welke stappen u moet nemen als u geconfronteerd wordt met een datalek of een ander privacyvraagstuk. Onze advocaat privacyrecht adviseert gemeenten, gezondheidsinstellingen, banken en ondernemers.

Het belang van een advocaat privacyrecht

Privacyrecht en de bescherming hiervan is voor iedereen van belang. Zorginstellingen, scholen, banken, gemeenten, ondernemers, dienstverlenende bedrijven en ook burgers kunnen te maken krijgen met privacywetgeving waarbij u moet voldoen aan vele eisen. Een misstap hierin is snel gemaakt. De privacywet- en regelgeving is zeer uitgebreid.

Deze gaat onder andere over het volgende:

  • Door wie en wanneer mag de informatie worden ingezien?
  • Hoe openbaar is de informatie?
  • Hoe is de privacy van personen of groepen gewaarborgd?

Van groot belang is de afweging wélke actie op wélk moment de juiste is. Laat deze vraag beantwoorden door onze advocaat privacyrecht en voorkom lange procedures.

Met het sterk toegenomen gebruik van internet kunnen persoonsgegevens eenvoudig gevonden, gedeeld en verspreid worden. Tijdig ingrijpen bij onrechtmatig handelen is essentieel“.

Advocaat privacyrecht Ina Brouwer, Borg advocaten

Wet bescherming persoonsgegevens

In de Grondwet is vastgelegd dat iedereen recht heeft op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Daarbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) zijn regels opgenomen ter bescherming van die persoonsgegevens.

Ook op Europees niveau is er al sinds 1995 een richtlijn over privacy. Inmiddels wordt gewerkt aan de herziening van de Europese privacyregelgeving, bestaande uit een algemene verordening gegevensbescherming en een richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. Ondertussen scherpt ook de Nederlandse wetgever de privacywetgeving aan. Zo mag de Autoriteit Persoonsgegevens naast haar toezichthoudende taak ook vergaande sancties opleggen.

Voorkom een boete door Autoriteit Persoonsgegevens

Let op! Sinds 1 januari 2016 is de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens uitgebreid.

Voorheen kon slechts een bestuurlijke boete worden opgelegd indien een overtreding van een privacyregel aan de orde was. Vanaf 1 januari 2016 kan de Autoriteit Persoonsgegevens ook een bestuurlijke boete opleggen bij een schending van meer algemene verplichtingen die de wet stelt ten aanzien van de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het op een onzorgvuldige manier verwerken van persoonsgegevens;
  • Het langer bewaren van persoonsgegevens dan noodzakelijk;
  • Het misbruik maken van gevoelige informatie over burgers, zoals informatie over de politieke voorkeur of levensovertuiging;
  • Het onvoldoende beveiligen van persoonsgegevens, een boete kan oplopen tot € 820.000,-!

Privacyrecht: de beleidsregels

Beleidsregels persoonsgegevens internet

Verantwoordelijken voor publicaties op internet moeten op eigen initiatief inzicht geven in het doel van de publicatie en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Betrokkenen hebben een breed recht op correctie. Ze mogen verantwoordelijken op grond van de Wbp verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens indien ze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend. Indien de verantwoordelijken dat weigeren, kan een betrokkene een verantwoordelijke voor de rechter dagen op grond van de Wbp of een onrechtmatige daad. In een dergelijke civiele procedure kan men staking van de publicatie, verwijdering van gegevens, vergoeding van materiële en immateriële schade vorderen.

Beleidsregels meldplicht datalekken

Per 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in de Wbp opgenomen. Het primaire doel van de meldplicht datalekken ziet op een betere bescherming van persoonsgegevens. Onder een ‘datalek’ wordt kort gezegd verstaan dat persoonsgegevens bij derden terechtkomen die hiertoe in beginsel geen toegang mogen hebben. Het thema ‘datalekken’ betreft een samenkomst van verschillende aspecten die binnen een bedrijf of overheidsinstelling direct een rol spelen: privacy, beheer van data, ICT, security, inzicht in financiële risico’s en de nodige juridische vraagstukken.

Ten behoeve van de onlangs geïntroduceerde meldplicht is vastgelegd dat zowel bedrijven als overheden die persoonsgegevens verwerken sinds dit jaar verplicht zijn om inbreuken op de beveiliging, waardoor sprake is van diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens, te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft diverse beleidsregels gepubliceerd. Bijvoorbeeld over datalekken en de daaraan gekoppelde meldplicht of het cameratoezicht.

Strafrecht en privacy

In het strafrecht wordt het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vaak beperkt door de inzet van opsporingsmethoden als observatie, infiltratie en het ‘runnen’ van informanten, waarvoor een wettelijke regeling bestaat. Het komt ook veelvuldig voor dat gegevens, die in een andere dan de strafrechtelijke context worden verzameld, worden aangewend voor strafrechtelijk onderzoek.

Het is begrijpelijk dat juist in het strafrecht de afweging van inbreuken op de privacy in het licht van de veiligheid aan de orde is. Ter opsporing van strafbare feiten is het soms noodzakelijk dat bepaalde, privacygevoelige, informatie op tafel komt en beoordeeld wordt. De grondslag hiervan wordt gevormd in formele wetgeving. Deze wetgeving geeft daarnaast ook grenzen aan. Bij een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit, bij een vermoeden dat in georganiseerd verband ernstige misdrijven worden gepland en gepleegd en bij aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan het gelegitimeerd zijn inbreuk te maken op de privacy van de burger.

Nederland: het meest getapte land van de wereld!

Met de ontwikkelingen in de maatschappij zijn ook de strafvorderlijke opsporingsmethoden uitgebreid. Nederland is inmiddels het meest getapte land van de wereld! De privacy lijkt in deze ontwikkelingen het onderspit te delven ten gunste van de veiligheid. En dit geldt ook ten opzichte van de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van strafbare feiten.

Informatie uitwisselen

Het is altijd de vraag in hoeverre informatie mag worden uitgewisseld, gebruikt en gekoppeld, maar het is nog meer de vraag of derden, anders dan politie en justitie, zich hebben gehouden aan hun eigen taken, bevoegdheden en verplichtingen. Controle op de verkrijging, verwerking en gebruikmaking van privacygevoelige gegevens is een belangrijke taak voor de strafrechtadvocaat.

Bestuursrecht en privacy

Het bestuursrecht regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. Een bestuursorgaan mag alleen handelen op basis van een wettelijke grondslag. In het kader van het bestuursrecht is vrij veel wet- en regelgeving relevant op het gebied van het verzamelen en verwerken van informatie.

De belangrijkste wet- en regelgeving is:

Vraag het onze specialisten

Voorkom sancties en lange processen,
schakel tijdig een advocaat privacyrecht in.

Aanmelden kennis-update

Meld u aan en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Onze privacyrecht specialist

Al deze wetten hebben te maken met overheidsinformatie en hoe daarmee moet worden omgegaan: door wie en wanneer die informatie mag worden ingezien, hoe openbaar de informatie is, maar ook hoe de privacy van individuele of groepen burgers is gewaarborgd. Van groot belang is de afweging welke actie op welk moment de juiste is. Laat u hiervoor adviseren door een advocaat privacyrecht.

Ina Brouwer
Advocaat privacyrecht